Журам ...
Бурхан Халдун хайрханд аялах болон уламжлалт зан үйлийн ёслол үйлдэх журам