Хэнтий аймгийн Мөрөн сумын иргэн Э.Лхагвадорж санаачилан иргэдийн хандив тусламжаар хөрөнгө босгож Өндөрхаан уулын БЦГ болон Салбар, Өндөрхаан, Их улаан зэрэг ан амьтан байршин нутагладаг газруудад өвс, лаг хужир, долооц тавьж биотехникийн арга хэмжээ авах үйл ажиллагаанд нутгийн иргэд, малчдын нөхөрлөл, сумын байгал хамгаалагчидтай хамтран тухайн газар нутгийг хариуцсан байгаль хамгаалагч оролцож ажиллалаа.

              

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now