Төв аймгийн Мөнгөнморьт суман дахь Цагаан арал болон Хойд хориудын байгаль хамгаалагчийн хяналтын постонд нэвтрэх зам дагууд хаалт шон байршуулж цацруулагч хийлээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now