Засгийн газрын 50 дугаар тогтоолоор батлагдсаны дагуу Хангал нуурын байгалийн дурсгалт газрын хилийн цэсийн тэмдэгжүүлэлт хийлээ.

Байгууллагын ажилчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Хангал нуурт үржүүлж буй зөгийн ажилд эх зөгий нэмж байршуулах, гражийг засварлаж агуулах болгох, зөгийн үүр, хайрцгийг бэхлэх ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now