Хэнтий аймгийн Мөрөн сумын нутаг дахь хамгаалалтын захиргааны Тэнүүн хэсгийн байгаль хамгаалагчид Өндөрхаан уулын орчны айл өрхөөр явж, гал түймэрээс урьдчилан сэргийлэх мөн өвөлжөө хаваржааны хог хаягдлыг цэвэрлэх талаар ухуулга сурталчилгаа хийж, иргэдэд танилцуулга, галын санамж, боршур тарааж гал гаргахгүй байх гарын үсгийн баталгаа зуруулж, хилийн заагт шинээр тэмдэг тэмдэглэгээ хийлээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now