Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/478 тоот тушаалын хэрэгжилтийг хангах Байгаль орчны салбарын байгууллагуудын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах "Нээлттэй өдөрлөг"-ийг 2019 оны 09-р сарын 23-нд Төв аймгийн Мөнгөнморьт суманд хамгаалалтын захиргааны Хэрлэн хэсгийн хамт олон мэдээлэл сургалт сурталчилгааны төвд зохион байгууллаа. Нээлттэй өдөрлөгийн үеэр хэсгийн ахлагч БОХУБайцаагч С.Сосорбарам иргэд болон байгууллагуудад хэсгийн ажлын талаар товч тайлагнаж МССТөвийн эрхлэгч С.Баярцэнгэл хэсгийн танилцуулга болон МССТөвийн талаар товч мэдээлэл хийж бусад байгаль хамгаалагч нар өөрсдийн хариуцан хамгаалж ажилладаг пост болон хамгаалалттай газар нутагт ямар үйл ажиллагаа явуулах, хориглох талаар дэлгэрэнгүй тайлбар өгч, ирсэн иргэдийн сонирхсон асуултанд хариулж мэдээ мэдээллээр хангаж ажиллаа.

Энэ өдөр бид Ногоон клубын 30 хүүхдэд “Ногоон паспорт”-ыг нь гардуулан өглөө.

Нийт иргэдэд ТХГН-ийн тухай хууль, Хог хаягдлын тухай хууль, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль танилцуулан Ан амьтны экологи эдийн засгийн үнэлгээ нийт 10 төрлийн гарын авлага танилцуулах материалаар хангаж ажиллаа.

Нээлттэй өдөрлөгт нийт 7-н байгууллагын 40 төрийн албан хаагч 50 ард иргэд сургуулийн 50 сурагч оролцлоо.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now