Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/478 тоот тушаалын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд БОАЖЯ-ны "Нээлттэй хаалганы өдөрлөгт" оролцлоо. Тус арга хэмжээнд ТХГН-ын удирдлагын газар болон Хан Хэнтийн УТХГ-ын хамгаалалтын захиргаа, Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газар, Богд хан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаад байрлан өөр өөрсдийн байгууллагын талаарх стайнд боршур хөөсөн самбаруудыг байрлуулж, ирсэн иргэдэд танилцуулан сурталчилгааны материал тараан ажиллалаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now