Хамгаалалтын захиргаа болон орчны бүсийн сумд хоорондын хамтын ажиллагааг сайжруулах, орчны бүсийн ард иргэд, ЕБС-ийн сурагчдад тусгай хамгаалалттай газар нутгийн үнэ цэнэ, ач холбогдлыг сурталчлан таниулах, байгаль хамгаалах мэдлэгийг дээшлүүлэх, бүтээлч үйл ажиллагааг нэмэгдүүлэх, ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд 2019 оны 05-р сарын 03-ны өдөр Хамгаалалтын захиргааны Чулуут хэсэг, Төв аймгийн Батсүмбэр сумын ИТХурал, Засаг даргын Тамгын газар, ГХУСАЗЗөвлөл, ЕБСургуультай хамтран сургуулийн сурагчдад сурталчилгаа хийж, Хүйн гол дагуух хог хаягдлын цэвэрлэж, АХА тэмцээн зохион байгуулан ажиллалаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now